_

آگاهی درون‌هجایی

_

آزمون تشخیص قافیه

آزمون تشخیص تجانس

_

آگاهی واجی

_

‌آزمون تشخیص واج پایانی

‌آزمون تشخیص واج آغازین

‌آزمون تقطیع واجی

‌آزمون ترکیب واجی

آزمون حذف واجی

‌آزمون جایگزینی واجی

_

آگاهی هجایی

_

آزمون تشخیص هجا

آزمون تقطیع هجایی

‌آزمون ترکیب هجایی

خرده‌آزمون حذف هجا

‌آزمون جایگزینی هجا